grafika tła
Strona główna > Trochę o ornitologi i nie tylko > Wniosek na niszczenie gniazd lub siedlisk ptaków

Wniosek na niszczenie gniazd lub siedlisk ptaków

Podczas prac remontowych często zachodzi konieczność uzyskania zgody na niszczenie siedlisk lub gniazd ptaków i nietoperzy.
Pustułki w gnieździe

Podstawą wniosku jest stwierdzenie, że w obiekcie planowanego remontu lub prowadzenia prac termomodernizacyjnych znajdują się siedliska chronionych gatunków ptaków. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody oraz stanowiskiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.04.2019 r. wszelkie tego typu sytuacje powinny być zgłoszone do RDOŚ, który może wydać zgodę na niszczenie siedlisk ptaków oraz w razie konieczności określi warunki kompensacji przyrodniczej.

Jak napisać wniosek na noszenie gniazd lub siedlisk ptaków?

Celem wniosku jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych, które może mieć miejsce w czasie prowadzenia prac remontowych, prac przy elewacji budynku lub termomodernizacji obiektu. Ze względu na trudność ustalenia przez niespecjalistów czy w obiekcie przeznaczonym do remontu lub przebudowy znajdują się siedliska chronionych gatunków ptaków, należy obligatoryjnie zgłaszać RDOŚ zamiar podjęcia remontu lub przebudowy wszystkich obiektów. Jeśli w obiekcie nie ma siedlisk gatunków chronionych, ornitolog znający problematykę zasiedlania budynków przez ptaki, ustali to w czasie pierwszej wizji lokalnej, co zamknie problem.

W przypadku, gdy w obiekcie będą znajdowały się siedliska chronionych gatunków ptaków, ornitolog ustali sposób postępowania, ewentualnie zaproponuje działania kompensacji przyrodniczej oraz zalecenia, określające możliwy terminarz wykonania prac remontowych lub termomodernizacyjnych tak, by inwestora nie narazić na łamanie prawa. Brak podjęcia takich działań może doprowadzić do wstrzymania prac remontowo-budowlanych i doprowadzić do odpowiedzialności prawnej z trzech ustaw:

  • Ustawy o ochronie zwierząt
  • Ustawy o ochronie przyrody
  • Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Wniosek o wydanie zgody na niszczenie gniazd lub siedlisk ptaków kieruje właściciel, administrator budynku lub prowadzący prace budowlane obiektu. Załącznikiem do wniosku jest ekspertyza ornitologiczna.

Na podstawie kompletnego wniosku oraz ekspertyzy ornitologicznej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydaje decyzję.

Załącznik:

Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.04.2009 r.

Wniosek na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody