grafika tła
Strona główna > Trochę o ornitologi i nie tylko > Jak wykonać termomodernizację budynku w sezonie lęgowym ptaków?

Jak wykonać termomodernizację budynku w sezonie lęgowym ptaków?

Prace budowlane w sezonie lęgowym ptaków często mogą być problemem. Jak tego uniknąć 6tfi przeprowadzić prace zgodnie z harmonogramem prac termomodernizacyjnych.
termomodernizacja budynku a ochrona pataków

Wyjątkowo negatywny wpływ niesie za sobą zagrożenie związane z termomodernizacjami budynków, które w ostatnich latach w polskich miastach przeprowadzane są coraz częściej.

Termomodernizacja budynku zgodnie z prawem budowlanym i prawem ochrony przyrody

W czasie prac termomodernizacyjnych istniejące do tej pory niewielkie otwory:

  • prowadzące do przestrzeni stropodachów,
  • między płytami ścian budynków,
  • wnęki,
  • nisze za rynnami

zostają wypełnione materiałem budowlanym lub zakryte materiałem dociepleniowym i elewacją lub zamknięte kratkami. Wszystkie takie przypadki postępowania przez administratorów budynku są niezgodne z prawem.

Dla niektórych gatunków ptaków takich jak jerzyk Apus apus budynki stanowią podstawowe lub nawet wyłączne siedliska gniazdowe. 4 gatunki ptaków, które wykorzystują budynki:

  1. jerzyk
  2. oknówka
  3. kopciuszek
  4. pustułka

Siedliska ptaków w mieście

Fot. Wysokie budynki w mieście to siedlisko lęgowe dla jerzyka, oknówki, kopciuszka i płomykówki.

Znaczenie tego faktu podkreślają stanowiska Ministerstwa Środowiska (z 21 kwietnia 2008 r.) oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (z 10 lutego 2009 r.) w myśl których wysokie budynki mieszkalne w miastach a w szczególności ich stropodachy stanowią obecnie podstawowe siedliska lęgowe jerzyka w Polsce, dlatego uniemożliwianie dostępu ptakom, poprzez zamykanie otworów wlotowych można uznać za niszczenie ostoi i siedlisk tego gatunku, a wszelkie działania związane z modernizacją budynków mieszkalnych powinny odbywać się w sposób umożliwiający ptakom korzystanie ze swojego miejsca gniazdowania. Ponieważ otwory stanowią zawsze przynajmniej potencjalne miejsce lęgów, dolegają ochronie i zachowaniu w stanie właściwym do pełnienia swojej funkcji przyrodniczej. Zasada te obejmuje również sezon po lęgowy (jesień - zima). W praktyce oznacza to, że nawet w czasie nieobecności ptaków nie wolno niszczyć ich siedliska (np. zamykać otworu prowadzącego do stropodachu).

Ptaki i nietoperze w budynkach

Fot. Szczeliny w elewacji budynków to doskonałe miejsce schronienia i lęgów ptaków i nietoperzy żyjących w budynkach.

Co zrobić gdy podczas prowadzenia termomodernizacji budynku lub innych prac budowlanych na miejscu budowy zostaną stwierdzone ptaki?

W myśl ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w przypadku termomodernizacji budynków, w których znajdują się miejsca lęgowe ptaków, wykonawca robót ma obowiązek podjęcia wszelkich środków zaradczych, m.in. dostosowując termin prac i ich przebieg do biologii życia ptaków.

Szczeliny w budynkach, miejsce schronienia ptaków.

Fot. Ornitolog Szczecin. Te szczeliny zostaną zakryte warstwą izolującą. Były to potencjalne miejsca gniazdowania ptaków: wróbli, kopciuszków czy jerzyków.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych, termomodernizacyjnych lub innych ptaki zamieszkujące w danym budynku (np. jerzyki, oknówki, wróble, kawki czy pustułki) utraciły część miejsc lęgowych które istniały przed rozpoczęciem robót wówczas właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do działań kompensujących te straty.

Nasz zespół służy bezpłatnym poradą dotyczącym prowadzenia prac budowlanych w sezonie lęgowym oraz gdy na jakim etapie budowy okaże się, że budynek jest zasiedlany przez ptaki. Masz problem z ptakami, dzwoń, tel. +48 501 959 535.